Tournytt

Så fungerar nya handicapsystemet

Världens sex olika handicapsystem blir ett. Från och med 2020 kommer din handicap beräknas på ett annorlunda sätt. Så här fungerar det.

Jesper Johansson • 2019-06-18

Från 1 januari 2019 spelar vi golf efter omgjorda regler.
1 januari 2020 spelar vi golf med ett nytt handicapsystem.

Från och med årsskiftet ska världens samtliga golfare använda samma system för att därmed kunna göra det lättare att spela på andra platser och samla statistik för förbund och liknande.

Det nya systemet bygger på att spelare registrera samtliga rundor.

Så här fungerar det:
Av dina 20 senaste registrerade rundor får du ett handicap baserat på dina åtta bästa resultat. 


Ingen golfare kommer själv behöva räkna ut sin handicap utan får den siffran genom ett datorsystem likt Golfens IT-system, GIT, som vi använder i dag.

I och med att det nya systemet bygger på ett större antal golfrundor säger nu Claes Grönberg, regel- och handicapansvarig på Svenska Golfförbundet så här:
– Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att golfaren under 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto mer riktig handicap får spelaren 2020. 

Är du nyfiken på vilket handicap du skulle få om systemet gjordes om i dag?
På SGF:s hemsida finns formlerna som används för att räkna ut sin handicap.

Du kan se dem nedan: 

Bruttoscore

Om du registrerat ronden med antal slag hål för hål och fått en justerad total bruttoscore används denna formel: Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (justerad bruttoscore – CR – PCC)

Poängbogey

Om du registrerat ronden med en total poängbogeyscore används denna formel: Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (par + spelhandicap – (erhållna poäng – 36) – CR – PCC)

Definitioner:

Handicapresultat = Det resultat som uppnåtts på en given bana på en given dag och som noterats i spelarens scoredokumentation. Det utgörs av skillnaden mellan spelarens justerade bruttoscore och Course Rating, med hänsyn tagen till slopevärderingen och PCC. Ett handicapresultat måste vara ett värde för 18 hål eller en beräknad motsvarighet.

Slopevärde = En indikation på en golfbanas relativa svårighetsgrad från en specifik tee för spelare som inte är scratchspelare jämfört med spelare som är scratchspelare.

Justerad bruttoscore = En spelares bruttoscore, inklusive pliktslag, justerad utifrån när, spelaren överskrider sitt maximala antal slag på ett hål, ett hål inte spelas eller ett hål startas men spelaren hålar inte ut.

Nettodubbelbogey = En score, justerad med eventuella handicapslag på det hålet, som är lika med par + 2. Maximalt antal slag på ett hål för handicapändamål.

Course Rating (CR) = Ett mått på en golfbanas svårighetsgrad, från en specifik tee, för scratchspelaren under normala ban- och väderförhållanden.

PCC = En statistisk beräkning som avgör om förhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer innefattar banförhållanden, väderförhållanden samt banuppsättning.


Scroll to Top